پروژه ها  پروژه های در دست انجام  برج جام (اتوبانک)
Loading the player ...

برج جام (اتوبانک)

برج جام (اتوبانک) تهران

کارفرما: بانک ملت

مشاور: مهندسین مشاور حرکت سیال، مهندسین مشاور کنت و همکاران، مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس

زیر بنا: 62800 مترمربع