پروژه ها  پروژه های در دست انجام  پروژه مهر
Loading the player ...

پروژه مهر

ساختمان مرکزی موسسه مالی و اعتباری مهر مشهد

کارفرما: ﻣﺆسسه مالی و اعتباری مهر

مشاور: مهندسین مشاور پاژیاب

پیمانکار: شرکت مجمع