پروژه ها  پروژه های خاتمه یافته  آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشیان
Loading the player ...

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشیان


آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشیان

کارفرما: آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشیان

مشاور: مهندسین مشاور شارستان

پیمانکار: شرکت پایون هور

زیر بنا: 8600 مترمربع