پروژه ها  پروژه های خاتمه یافته  بیمارستان 540 تختوابی امام رضا (ع) مشهد
Loading the player ...

بیمارستان 540 تختوابی امام رضا (ع) مشهد

بیمارستان 540 تختخوابی امام رضا (ع) مشهد

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشاور: مهندسین مشاور همگون

پیمانکار: شرکت مهندسی درنا آوند

زیربنا: 49800 مترمربع