پروژه ها  پروژه های خاتمه یافته  ساختمان مرکزی موسسه مالی و اعتباری مهر – مشهد
Loading the player ...

ساختمان مرکزی موسسه مالی و اعتباری مهر – مشهد

ساختمان مرکزی موسسه مالی و اعتباری مهر مشهد

کارفرما: ﻣﺆسسه مالی و اعتباری مهر

مشاور: مهندسین مشاور پاژیاب

پیمانکار: شرکت مجمع

زیربنا: 20500 متر مربع