پروژه ها  پروژه های خاتمه یافته  پارکینگ طبقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Loading the player ...

پارکینگ طبقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

پارکینگ طبقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی

مشاور: مهندسین مشاور آهون

پیمانکار: شرکت کوتن